Vítejte, 
 

    na stránkách, které by rády přispěly k poznávání jediného pravého Boha, Otce a jeho svatého Syna, našeho Spasitele, Pána a Krále Jehošuy Mesiáše (Ježíše Krista). Mým přáním je přinášet argumenty na základě Božího slova, Bible. 

    Významná část mých článků se bude zabývat Božím svatým Jménem, Božím vztahem k němu, proroctvími, která se o něm musí v celosvětovém měřítku naplnit, otázkou jeho správné výslovnosti a také tím, zda Boží Syn, náš Spasitel, Pán a Král Otcovo jméno při svých citacích Písem vyslovoval.

    Mezi křesťany panuje o Božím svatém Jménu mnoho biblicky nepodložených a často protichůdných názorů, které vedou k víře, že téma Božího svatého Jména, jehož souhláskový zápis je  יהוה (JHVH) dnes již není aktuální. Nebo naopak, že je pro nás příliš posvátnou záležitostí, že sani židé si nedovolují Boží svaté Jméno vyslovovat. Tím je mnoha upřímně hledajícím lidem vzata motivace k jakémukoli dalšímu zkoumání pravdy o Božím Jménu ať už přímo z Písma, nebo skrze modlitby k Tomu, o jehož Jméno jde, k Bohu Otci. V biblicky podložených článcích ukáži, že otázka Jména Božího je a také vždy bude velmi aktuální!

     Každého, kdo touží po pravdě a je ochoten ji hledat, chci ubezpečit, že slib našeho Pána a Spasitele: "...každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno" (Lukáš 11:10) platí i v otázce hledání pravdy Božího svatého Jména.

 

 

 

Články

31.07.2016 13:33
  Pod níže uvedenými odkazy naleznete biblické verše, v nichž daný překlad uvádí Boží jméno JeHoVaH (čteno Jehova, popř.Jehová). Seznam zatím obsahuje 25 překladů Bible v různých jazycích. Ani jeden z nich není překladem Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi.   VW - Edition Bible...
29.12.2011 11:45
    Z obsahu:   1. Ztracení jména JHVH z Biblí. 2. Mluví Bible o budoucnosti jména JHVH? 3. Jak mohu poznat, že vynechávání Jména Bohu opravdu vadí? 4. Jméno JHVH - jediné ze všech jmen, které je z Písma úplně odstraněno. 5. Nepřipomínání něčího jména v řeči Bible...
28.12.2011 20:34
  Bohu Otci se zalíbilo dát své království Synovi a jeho věrným následovníkům. Lukáš 12:32...vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Matouš 25:34 Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví...
27.12.2011 23:02
    Koho Bible nazývá Bohem?   Chci ukázat, že Bible nepoužívá slovo Bůh výhradně na nejvyššího Boha, ale že jsou jím v Bibli nazvány i jiné mocné bytosti. Základ slova Bůh má totiž v hebrejštině význam: MOCNÝ, SILNÝ.   1. Bohem je nazván Mojžíš. Sám Nejvyšší Bůh Mojžíšovi říká:...
24.04.2011 20:52
  Jsou jedno, ale ne jeden   Jedním ze zásadních důvodů, proč dnes mnozí křesťané nemají Boha Otce ve svých srdcích, chvalách, vyučováních ani modlitbách je víra, že Pán Ježíš Kristus je totožný s Bohem Otcem. Uvěřili totiž myšlence, že Bůh Otec a Pán Ježíš Kristus jsou jedna a ta...

Kontakt

Eliška Partyková partykova@post.cz